همایش ورزش صبحگاهی درپارک غدیر

باهمکاری سازمان ورزش وجوانان،هبئت ورزشهای همگانی وشهرداری منطقه یک همایش ورزش صبحگاهی ...

به گفته روابط عمومی منطقه یک باتوجه به هماهنگی قبلی وباهمکاری سازمان هاوادارات ذیربط ونیز سازمان پارکهاوفضای سبز،فرهنگی ورزشی شهرداری وباهمکاری منطقه یک شهرداری این مراسم دراولین روزهفته تربیت بدنی باشکوه خاصی درپارک غدیربرگزارگردید.

دراین مراسم که معاون سیاسی امنیتی ،معانت نیروی انسانی استاندار،مدیرکل سازمان ورزش وجوانان،رئیس اداره ورزش شهرستان یزدوروسای هیئت ورزش همگانی استان وشهرستان حضورداشتندبااجرای تمرینات ورزشی وپیاده روی درسطح پارک برگزارشد.

شایان ذکراست پارک غدیر باوسعتی بالغ بر39000مترمربع یکی ازبزرگترین پارکهای شاداب سطح شهر است که درسالهای گذشته نسبت به پیاده روسازی،نصب سنگ جدول،بازپیرایی محیط اطراف ونصب ایستگاه وسایل ورزشی بدنسازی بصورت مجزابرای خواهران وبرادران تجهیز گردیده است.