نوسازی

نوسازی

 

تعداد فیش های صادره
مبلغ فیش صادره
تعدادفیش پرداختی
مبلغ فیش پرداختی
36520
36،183،642،000
12367
6،886،819،000