نوسازی

نوسازی

 

منصور مصدق

مسئول نوسازی

 

شرح وظایف

 

 -    پاسخگویی به مراجعین و تعیین کدنوسازی

-    محاسبه و صدور فیش نوسازی

-   ثبت پرداختی ها در سیستم مربوطه