میرحسینی عضوشورای اسلامی شهر

تاکیدسیدعلی محمدمیرحسینی عضوشورای اسلامی شهردرخصوص تهیه شناسنامه فنی برای پروژه های عمرانی

به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری درادامه بازدیداعضای شورای اسلامی شهر،مهندس عظیمی زاده شهردار،مدیرمنطقه یک وهیئت همراه ازپروژه های عمرانی که ازمنطقه یک صورت گرفت میرحسینی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهردرمنطقه یک برلزوم تهیه شناسنامه فنی ازشروع تاپایان عملیات عمرانی درهرپروژه تاکیدنمودکه شامل نقشه تاسیسات ،مصالح ساختمانی بکاررفته،تاریخ شروع وپایان عملیات ونیز پیش بینی های آتی اتمام طرح ازلحاظ تاسیساتی وتکمیل وسایل ومبلمان شهری خصوصادرموردپارکهامی باشد.حفظ تاسیسات قبلی درپارکهاوبازنگری درخصوص روشنایی مطلوب آنهابرای پارکهای درون محله ای ونیزرعایت استانداردهای ساخت وسازوایمنی موردتاکیدقرارگرفت.

شایان ذکراست درخصوص انجام عملیات عمرانی پارک نرگس و14معصوم(ع)امامشهرتوسط میرباقری معاون عمرانی منطقه یک،کاشفی مسئول فضای سبزمنطقه توضیحات لازم به بازدیدکنندگان ارائه گردید.