مهندس قلمسیاه طرح مصوب اصلاح هندسی تقاطع خیابان شهید عابدی به بلوار17شهریوردرمنطقه یک راابلاغ نمود

اصلاح هندسی تقاطع شهیدعابدی به منطقه یک ابلاغ شد

به گفته رئیس اداره عمران وشهرسازی منطقه یک باتوجه به نیازی که درجهت رفع معضل ترافیکی محل مذکوراحساس می شدوباپیگیری منطقه یک ،این طرح جهت اجراباهزینه ای بالغ بر000/000/210ریال دراولویت پروژه های عمرانی سال91قرارگرفت.

درهمین رابطه مهندس میرباقری ازتصویب نهایی یوترن بلوارولی عصر(عج)امامشهرخبردادوآمادگی منطقه راجهت شروع عملیات عمرانی آن اعلام نمود.