مهندس عظیمی زاده شهرداریزدبه اتفاق هیآت همراه ازشهرداری منطقه یک وتعدادی ازپروژه های عمرانی ...

بازدیدسرزده شهرداریزدازمنطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری،مهندس عظیمی زاده شهرداریزدبه اتفاق هیآت همراه ازشهرداری منطقه یک وتعدادی ازپروژه های عمرانی آن بازدیدنمود.

دراین بازدیدکه ازمکان اداری منطقه یک شروع شد،عظیمی زاده ضمن بازدید ازقسمتهای مختلف منطقه مخصوصآسایت واحدفنی درجریان فعالیتهای منطقه درخصوص تسریع دررسیدگی به امورمراجعه کنندگان قرارگرفت ودستوراتی رادرخصوص درخواستهای بعضی ازشهروندان صادرنمود.

وی درادامه درجلسه ای باحضورمدیرمنطقه ومعاونین وی تسریع درپاسخ به مراجعه کنندگان وتکریم ارباب رجوع راازاولویتهای شهرداری برشمردوخاطرنشان ساخت پروژه های عمرانی نیمه تمام منطقه دراولویت تکمیل قرارگیرد.

خاطرنشان می سازدکشفی مدیر منطقه کزارش کاملی ازروند پیشرفت پروژه های عمرانی ونیزفعالیتهای تعریف شده برای منطقه جهت احداث میدان کشاورزونیزاصلاح هندسی معابرحادثه خیزارائه نمودوتاکیدکردهماهنگی بین بخشی رایکی ازعوامل موثردررضایت شهروندان منطقه یک شهرداری دانست.