منطقه یک

منطقه یک

شهرداری منطقه یک در سال 1368در ساختمانی باوسعت قریب به 1000مترمربع

واقع در خیابان شهید مطهری داخل پارک غدیر تاسیس گردیده است .