مقام معظم رهبری: هیچ چیز بیشتر از خدمت صادقانه ، مردم را خوشحال و فضای زندگی عمومی را شاد و پرنشاط نمی سازد .


مقام معظم رهبری: هیچ چیز بیشتر از خدمت صادقانه ، مردم را خوشحال و فضای زندگی عمومی را شاد و پرنشاط نمی سازد .