نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی رئیس اداره فنی و عمرانی


رئیس اداره فنی و عمرانی /
مسئولیت ها و وظایف
احداث جوی و جدول و خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت معابر و خیابانها تا عرض 8 متر با توجه به امکانات منطقه و ترجیحا از طریق پیمانکاری بر اساس اختیارات مصوب
اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقه
دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری
تعمیر و مرمت پلها ، جداول ، رفوژها ، ساختمانها و مستحدثات که در حیطه وظایف و نظارت منطقه واقع شده
بررسی صورت وضعیتهای پیمانی
اقدام به خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت خیابانها با توجه به امکانات منطقه و ترجیحاً از طریق پیمانکاری
اقدام در پیگیری سایر پروژه های بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کار به پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداریها
اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و امور فنی و عمران منطقه
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق