معاون

معاون

محمد کاظم ساعتچی

معاون منطقه

 

شرح وظایف

-   پاسخ به مراجعین و نظارت در خصوص صدور پروانه ساختمانی ، عدم خلافی ، تمدید پروانه ، انتقال سند و نامه های بانکی و مکاتبات مربوط به واحد فنی

-  رسیدگی به آراء کمیسیون ماده صد

-  نظارت بر امورات منطقه در زمان عدم حضور شهردار

-   انجام مکاتبات اداری با سازمانهای و ارگانهای دولتی

      -  انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه