مصدومیت کارگران شهرداری منطقه در آزادسازی چهارراه دولت آباد...


در پی وقوع حادثه در چهارراه دولت آباد مدیر منطقه یک و مسئولین دوایر مختلف در محل حادثه حضور یافته و پیگیر ماجرا شدند.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک با توجه به تملک مغازه های چهارراه دولت آباد و در جهت آزادسازی مسیر بلوار دولت آباد به خیابان انقلاب و ریزش ناگهانی سقف مغازه تجاری 3 تن از کارگران زحمتکش شهرداری دچار حادثه شده که با حضور بموقع نیروهای اورژانس حادثه دیدگان به مرکز خدمات درمانی شهید رهنمون منتقل گردیدند.مهندس میرباقری رئیس اداره عمران و شهرسازی منطقه ضمن اعلام خبر فوق، مسئولیت پیگیری وضعیت همکاران را بعهده گرفت.اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام میگردد.