مسئول امور مالی


 

فاطمه جعفرپور

مسئول امورمالی

 

شرح وظایف

 

-   صدور دستورات در هماهنگ نمودن عملیات مالی منطقه

-   تهیه برنامه عملیات مالی و قراردادهای منطقه

-   تهیه بودجه جاری و عمرانی در اختیار منطقه

-  تهیه و تنظیم اسناد مالی شامل ( اسناد کارپردازی ، پیمانکاری، تنخواه، استرداد سپرده ، درآمدی و ..)