مسدود نمودن دسترسي هاي غيرمجاز به اراضي شهرداري ، پاركها و اراضي خصوصي

مسدود نمودن دسترسي هاي غيرمجاز به اراضي شهرداري ، پاركها و اراضي خصوصي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك در 6 ماهه نخست سالجاري 10 مورد از تصرفات غيرمجاز ، احداث درب هاي غيرقانوني بر روي اراضي تخصصي و دولتي و نيز پاركها با حكم دادستاني مسدود و اجراي قانون گرديد.

باعنايت به گزارشات مردمي و نيز پيگيري اداره بازرسي شهرداري و نيز بررسي سوابق املاك موجود در منطقه يك از تصرفات غيرقانوني مالكين مجاور املاك دولتي و پاركها كه بصورت غيرقانوني و بدون مجوز نسبت به باز نمودن درب و پنجره و احداث معبر در كنار زمينهاي مذكور موجبات شكايت اهالي محل و مالكين خصوصي را بوجود آورده بودند برخورد قانوني گرديد .

خاطر نشان مي سازد در جهت اجراي اينگونه احكام ، حكم انسداد قطعي كميسيون ماده صد ، دستور مقام قضايي و هماهنگي با نيروي انتظامي لازم خواهد بود تا اينگونه احكام در مهلت مقرر قابليت اجرايي داشته باشند .