مسدود نمودن درب های غیرمجاز واقعدر بلوار 17 شهریور کوچه دنا