مسدود نمودن درب غيرمجاز واقعدر خيابان انقلاب

مسدود نمودن درب غيرمجاز واقعدر خيابان انقلاب

به گزارش روابط عمومي منطقه يك وبه نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه يك در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني ، با اخذ راي از كميسيون ماده صد قانون شهرداريها با همكاري واحد اماني پس از طي مراحل قانوني نسبت به مسدود نمودن درب غيرمجاز واقع در خيابان انقلاب ، كوچه ملت ، كوچه شهيد رحمتي اقدام بعمل آمد  .

شايان ذكراست شهرداري يزد با هرگونه تخلف ساختماني كه خلاف ضوابط شهرسازي باشد و حريم شهروندي را به مخاطره بيندازد برخورد قانوني خواهد نمود .