مرمت، زيرسازي و آسفالت بلوار صابر يزدي...


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به درخواست مكرر اهالي در خصوص اتمام آسفالت بلوار صابر يزدي، عمليات آسفالت برداري، زيرسازي مجدد و پخش آسفالت در بلوار صابر يزدي انجام گرديد. مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد ضمن تشكر از مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد، در خصوص تامين اعتبار لازم براي پروژه هاي اولويت دار منطقه يك، روكش آسفالت معابر اصلي منطقه كه در سال جاري انجام شده است را مطلوب ارزيابي نموده و قول پيگيري اتمام پروژه هاي نيمه تمام در اين خصوص را تا پايان سال جاري اعلام نمود. شايان ذكر است در 9 ماهه سال جاري، بلوار پاكنژاد، بلوار صابر يزدي و قسمت هايي از بلوار فقيه خراساني مرمت و آسفالت گرديده اند.