مراسم ترحيم اخوي مسئول واحد نوسازي منطقه در مسجد غدير برگزار شد


در پي حادثه ناگوار رانندگي كه منجر به فوت شادروان مرتضي مصدق ، اخوي آقاي مصدق مسئول نوسازي منطقه يك ، از طرف همكاران ايشان مراسمي در مسجد غدير شهرداري منطقه يك واقع در پارك غدير برگزار شد.