مديريت و بهسازي ايستگاههاي خط واحد در سطح منطقه يك

مديريت و بهسازي ايستگاههاي خط واحد در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك تعداد 12 ايستگاه خط واحد در سطح منطقه يك مرمت و بهسازي گرديد.

مهندس كشفي ضمن بازديد از اقدامات صورت گرفته از فعاليت اداره عمران و شهرسازي تقدير و تشكر نمود.

رئيس اداره فني و عمراني شهرداري منطقه كه در اين بازديد مدير منطقه را همراهي مي كرد جهت مرمت و بهسازي جوي و الأنهار درسطح منطقه، پيشنهاد همكاري سازمان پاركها و فضاي سبز در اين امر ضروري دانست.

در سال كذشته و با هماهنگي معاونت محترم ترافيك شهرداري يزد و سازمان اتوبوسراني جهت تعويض و نصب ايستگاههاي اتوبوسراني در سطح منطقه يك اقدامات بسيار مطلوبي صورت گرفته است.