مدارك لازم جهت صدور پروانه ساختماني

مدارك لازم جهت صدور پروانه ساختماني

مدارك لازم جهت صدور پروانه ساختماني

 

مراحلصدورپروانه ساختمان

1-درخواست پروانه
2- نوبت بازديد
3- بازديد

4- گزارش مامورفني وتهيه نقشه هوايي 2000/1 ومطابقت آن با طرح تفصيلي وضوابط آن

5-استعلام از ميراث فرهنگي

6- استعلام به ادرات و سازمانهاي مربوطه در صورتيكه كاربري پلاك غير از كاربري درخواست شده باشد

7-- تكميل پرونده  پس از ارائه كليه مدارك توسط مالك

8- صدور دستور تهيه نقشه وارسال آن به سازمان نظام مهندسي

9-تائيد نقشه توسط سازمان ميراث فرهنگي در صورت لزوم

10- تنظيم وتهيه پيش نويس پروانه ساختماني بر اساس نقشه ارائه شده از طرف مالك كه به تائيد مراجع ذيربط رسيده باشد

11- ارسال پرونده به واحد درامد ونوسازي

12- تنظيم اصل شناسنامه ساختمان

13- پس ازمراحل تائيد شناسنامه توسط واحد فني ورئيس منطقه وامضا ء مهندس ناظر وشماره دبيرخانه تحويل متقاضي مي گردد