قراردادها

قراردادها

 

تعداد قراردادهای منعقده
مبلغ کل قراردادها(ریال)
30 مورد در زمینه کارهای عمرانی از جمله
زیرسازی و آسفالت ، جدول گذاری ، حمل آسفالت ،
مرمت و بهسازی پارکهای درون محله ای، حفرچاه جذبی،
پیاده روسازی، ساخت سرویس بهداشتی، خرید موزائیک و غیره  
7،831،000،000