فنی

فنی

 

ردیف

شرح عملکرد

تعداد

1

پاسخ استعلام و مفاصا حساب دفترخانه

1931

2

پاسخ استعلام و مفاصا حساب بانک

670

3

تمدید پاسخ استعلام دفترخانه

60

4

گواهی عدم خلاف

240

5

پایانکار

59

6

پروانه حصارکشی

16

7

پروانه احداث بنا

138

8

تمدید پروانه

43

9

پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده 12

641