فقیه خراسانی

فقیه خراسانی:اولویت تملک وآزادسازی منطقه یک بخوبی اجراشده است


دربازدیدشهردارواعضای شورای اسلامی شهرازفعالیتهای عمرانی وآزادسازی منطقه یک برتملک کامل وآزادساری نواحی کوچه حسینیه نقشین(خلف باغ)،18متری کوچه بیوک،چهارراه دولت آبادو...تاکیدشد.

فقیه خراسانی رئیس شورای اسلامی شهریزدضمن ارزیابی مثبت ازعملکرد واحد املاک وآزادسازی منطقه یک دراین خصوص توجه به پروژه های اولویت دارآزادسازی ونیزتملک زمین هایی که ازمصوبه اجرایی آن زمان طولانی سپری گردیده خواستارشد.

مهندس کشفی مدیرمنطقه یک دراین خصوص ضمن ارائه گزارش مختصرازفعالیتهای آزادسازی منطقه خاطرنشان ساخت تبلورزحمات شهرداری باهمکاری وهمیاری صاحبان املاک درمسیروتعامل آنهاباواحداملاک شهرداری قفل عدم اجرایی شدن بعضی ازپروژه های تملکی راخواهدشکست.

درادامه بازدید فتوحی مسئول واحداملاک وآزادسازی منطقه یک ازروندروبه رشد تملک املاک درمسیرپروژه های آزادسازی شهرداری درمسیرهای یادشده مخصوصا24متری های بوستان وتوران محمودآبادوتملک وآزادسازی بخشی ازطرح اجرایی کوچه سرجمع خبرداد.