فعالیت روکش آسفالت در محدوده بلوار نواب صفوی(گزارش تصویری)