فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک به روایت تصویر-حصارکشی و پیاده روسازی مجموعه سیدالصحرا

فعالیتهای عمرانی شهرداری منطقه یک به روایت تصویر-حصارکشی و پیاده روسازی مجموعه سیدالصحرا