فضای سبزپارکهای درون محله ای

تاکیداعضای شورای اسلامی شهرخصوص رسیدگی ویژه به کمبودهای عمرانی وفضای سبزپارکهای درون محله ای


به گفته روابط عمومی منطقه یک شهرداری دربازدیدشهردارواعضای شورای اسلامی شهرازپارک سجادامامشهربررشیدگی ویژه به فضای سبزونیزپارکهای درون محله ای تاکیدگردید.

مهندس عظیمی زاده شهرداریزدضمن تشریح عملیات عمرانی درخصوص توجه ویژه یاتکمیل واحداث پارکهای درون محله ای آمادگی شهرداری رادرخصوص تامین اعتبار لازم برای پارکهای درون محله ای درسال آینده اعلام نمود.

درادامه بازدیدمهندس میرباقری مسئول واحدعمران منطقه توضیحاتی رادرخصوص شروع عملیات عمرانی پارک سجادواقع درناحیه امامشهر ارائه وپیش بینی نموددرصورت تامین اعتبار لازم جهت تکمیل پارک،دراواخرسال جاری موردبهره برداری قرارگیرد.

شایان ذکراست مهندس صفدرپورمدیرعامل سازمان پارکها ونیزکاشفی نماینده این سازمان درمنطقه یک توضیحات کامل رادرخصوص آماده سازی فضای سبزاین پارک برای اعضای بازدیدکننده بازگو نمود.