فرو ريختن ديوار قديمي بر اثر سرعت وزش باد...


در پي توفان شديد نيمه شب چهارشنبه مورخ 21/12/1392 قسمت هايي از خانه قديمي واقع در محله نصرآباد واقع در بلوار نواب صفوي فرو ريخت. در پي اين حادثه كه منجر به مسدود شدن مسير كوچه هاي مجاور گرديد. نيروهاي شهرداري منطقه در محل حضور و ضمن نصب علائم هشدار دهنده اقدام به رفع خطر نمودند، در ادامه به همت اداره عمران منطقه عمليات آوار برداري و تخريب قسمت هاي آسيب ديده و در حال فرو ريختن نسبت به رفع خطر كامل و بازگشايي مسير اقدام گرديد.