فاز اول پياده روسازي بلوار نواب صفوي به بهره برداري رسيد...


فاز اول پياده روسازي بلوار نواب صفوي اتمام و  به بهره برداري رسيد. در اين پرو‍‍ژه كه از ابتداي بلوار نواب تا محدوده كوچه ارم (نصرآباد) ادامه يافته است مسيري به طول 450 متر و مساحت تقريبي 2000 متر مربع كف سازي شده است.  مدت اجراي پروژه 2 ماه و هزينه اي بالغ بر 000/000/200/1 ريال صرف شده است.در اين پروژه تركببي از سنگ تراورتن، موزائيك و واش بتن استفاده شده است و طول مسير نيز از نظر ارتفاع همسان سازي شده است.مهندس  سيد ابوالفضل كشفي شهردار منطقه يك وعده داد به حول و قوه الهي ادامه مسير و سمت ديگر بلوار نيز با اختصاصا اعتبار در سال آينده تكميل خواهد شد.