عملیات عمرانی خیابان بوستان محمودآباد شروع شد


باتوجه به رسیدگی به پروژه های نیمه تمام و در جهت کاهش بارترافیکی خیابان انقلاب و بلوار مشیر و دسترسی راحتی به بلوار استقلال ،فاز اول احداث خیابان بوستان به اتمام رسید.این پروژه باهزینه تقریبی 2،500،000،000ريال ازمحل اعتبارات پروژه عمرانی منطقه انجام گردیده که شامل هزینه زیرسازی و آسفالت و نصب سنگ جدول می باشد.