عملیات عمرانی احداث میدان کشاورز


پس ازسالها انتظار عملیات عمرانی احداث میدان کشاورز آغاز شد مهندس کشفی مدیر منطقه یک در شروع این عملیات یکی از مهمترین فعالیت های عمرانی هر منطقه ایجاد میدان و یا اصلاح معابر راستگردها در جهت روان سازی بار ترافیک در سطح شهر عنوان نمود و شروع عملیات عمرانی این میدان را از خواسته های دیرین شهروندان این ناحیه عنوان کرد وی خاطرنشان ساخت یکی از علتهای تاخیر در اجرای این پروژه عدم همکاری ساکنین است که حاضر به همکاری با شهرداری درخصوص آزاد سازی ملک خود نیز نگردیدند . به گفته روابط عمومی منطقه در شروع عملیات اجرای این میدان مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد و مهندس کشفی مدیر منطقه یک و مهندس میر باقری رئیس اداره عمران وشهرسازی و تنی چند از کارشناسان و پیمانکار مربوطه درمحل حضور یافته و در خصوص روند چگونگی اجرای پروژه  ،بحث و تبادل نظرگردید. پیش بینی می گردد با توجه به ضرورت تسریع در عملیات عمرانی پروژه مذکور همکاری صمیمانه شرکتهای برق ، آب و گاز مورد انتظار می باشد .