عملکرد عمران

عملکرد عمران

 

 

شرح عملکرد

میزان کارانجام شده

آسفالت كوچه هاي زير شش متر

2000 مترمربع

آسفالت كوچه هاي بالاي شش متر

48355 مترمربع

لكه گيري معابر در سطح منطقه

11400 مترمربع

ديواركشي سطح منطقه

800 متر مربع

فرش موزائيك

2100 مترمربع

اصلاح هندسي

2500 مترمربع

توزيع موزائيك به صورت نيم بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پياده رو جلو واحدهاي مسكوني و تجاري

10000 مترمربع

حفرچاه جذبي

40 مورد

نصب سرعت گير

20 مورد

رفع خطر  ، تعمير و نگهداري و مرمت سنگ جدول ، نصب لوله

20 مورد

پاركهاي درون محله اي

8 مورد

محوطه سازی

5 مورد

ساماندهی فضای سبز

10 مورد

احداث بلوارها

5 مورد

احداث خیابانها

3 مورد

احداث تقاطع هندسی

5 مورد