عملکرد تفکیک2

عملکرد تفکیک2

 

 
رديف
شماره  پلاك هاي تفكيك شده
واقع در
مساحت( متر مربع)
1
پلاك باقيمانده 441/460 بخش 8 يزد
بلوار جمهوري اسلامي
5/1027
2
پلاك باقيمانده 6/2068 بخش 8 يزد
سيد گلسرخ
5/243
3
پلاك باقيمانده 3004 بخش 4 يزد
بلوار شهيد صدوق
1090
4
پلاك باقيمانده6و7 فرعي ازيك فرعي 6459
خيابان شهيد مطهري
268
5
پلاك باقيمانده 6556/3870 بخش 8 يزد
52 متري امامشهر
280
6
پلاك باقيمانده 1 فرعي 21 اصلي بخش 4 يزد
خيابان مطهري
440
7
پلاك باقيمانده 7926/6946/6556 اصلي
امامشهر – خيابان كارگر
326
8
پلاك باقيمانده 8 فرعي 4212 اصلي بخش 4 يزد
اهرستان – كوچه مهتاب
1751
9
پلاك باقيمانده 3362/441/6460 بخش 8 يزد
بلوار جمهوري اسلامي
445
10
پلاك 441/6460 بخش 8 يزد
بلوار جمهوري اسلامي
574
11
پلاك 1 فرعي 1049 بخش 4 يزد
كوچه زيتون
957
12
پلاك 8 فرعي باقيمانده 865 بخش 4 يزد
كوچه باغ گلشن
573
13
پلاك 7 فرعي باقيمانده 865 بخش 4 يزد
كوچه باغ گلشن
577
14
پلاك 6 فرعي باقيمانده 865 بخش 4 يزد
كوچه باغ گلشن
621
15
پلاك باقيمانده 6490 بخش 8 يزد
دولت آباد
330
16
پلاك 47 فرعي 14555 و باقيمانده 14555 بخش 8 يزد
بلوار پاكنژاد
845
17
پلاك 3297 باقيمانده 6460 بخش 8 يزد
خيابان وكيل
5/518
18
پلاك 6187/6556 بخش 8 يزد
خيابان سجاد جنوبي
 402
19
پلاك 4159 بخش 4 يزد
اهرستان
376
20
پلاك باقيمانده 11/293 بخش 4 يزد
كوچه بيوك
 144 
21
پلاك 4274 اصلي بخش 8 يزد
صحراي كسنويه
 3745