عملکرد تفکیک 1

عملکرد تفکیک 1

 

 

ردیف
مکاتبات واحد تفکیک در سال 1390
تعداد
1
مكاتبه با اداره ثبت اسناد و املاك

60 مورد
 
2
مكاتبه با شوراي شهر يزد
1 مورد
 
3
مكاتبه با آب منطقه اي يزد
1 مورد
 
4
مكاتبه با مجتمع اقتصادي امام خميني (ره)
1 مورد
5
مكاتبه با اداره كل مسكن و شهرسازي
1 مورد
6
مكاتبه با اداره حقوق شهرداري
1 مورد
7
مكاتبه با دادسراي عمومي و انقلاب
1 مورد
8
مكاتبه با اداره املاك و قراردادها
20 مورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
ضمناً واحد تفکیک منطقه در سال 1390، 150مورد اصلاح سند مالكيت انجام داده است.