عمليات زيرسازي و آسفالت در سطح منطقه يك

عمليات زيرسازي و آسفالت در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، عمليات اجرائي زيرسازي و آسفالت در سطح منطقه در حال اجرا ميباشد .

به گزارش مسئول اداره فني و عمراني شهرداري ، آسفالت سطح منطقه با توجه به قرارداد منعقده با هزينه اي بالغ بر پنج ميليارد و چهارصد ميليون ريال در منطقه در حال اجرا مي باشد كه تاكنون 30% آن طبق قرارداد به تعهدات خود عمل نموده و اظهار اميدواري نمود تا پايان سال شركت آسفالت گستر به كل تعهدات خود  عمل  نمايد .

شايان ذكر ميباشد آقاي مهندس سلماني مدير منطقه بصورت سرزده از عمليات زيرسازي و آسفالت سطح منطقه بازديد و خواستار تسريع در امور فعاليتهاي عمراني شدند .