عمليات اضطراري اكيپ عمراني منطقه يك كارساز شد...

در پي نشست ناگهاني چهار راه شهيد رجائي

 

مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي شهرداري منطقه يك در گفتگويي كه با روابط عمومي منطقه انجام داد تسريع عمليات عمراني گروه اماني منطقه را در هماهنگي رفع خطر از چهار راه شهيد رجائي قابل تحسين دانست.در اين عمليات كه با فرورفتگي ناگهاني و ايجاد چاله اي خطرناك در وسط چهارراه شهيد رجائي به وقوع پيوست. با گزارش مردمي و درايت همكاران منطقه و با حضور سريع پيمانكار ماشين آلات سنگين، ظرف مدت 3 ساعت رفع خطر كامل گرديد.خاطر نشان مي سازد مهندس كشفي مدير منطقه كه در محل حادثه حضور يافته بود از سرعت عمل همكاران اداره عمران منطقه يك تقدير و تشكر نمود.