عمران

عمران

سیدمهدی میرباقری

مسئول عمران

 

شرح وظایف

 

 -     احداث جوی و جدول و خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت معابر و خیابانها تا عرض 8 متر با توجه به امکانات منطقه و ترجیحا از طریق پیمانکاری بر اساس اختیارات مصوب

-      اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقه

-     دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-     تعمیر و مرمت پلها ، جداول ، رفوژها ، ساختمانها و مستحدثات که در حیطه وظایف و نظارت منطقه واقع شده

-     بررسی صورت وضعیتهای پیمانی

-     اقدام به خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت خیابانها با توجه به امکانات منطقه و ترجیحاً از طریق پیمانکاری

-   اقدام در پیگیری سایر پروژه های بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کار به پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداریها

-    اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و امور فنی و عمران منطقه

      -  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق