عزم جدی شهرداری منطقه یک در پاکسازی بلوار فقیه خراسانی صورت گرفت ...

در پی اعلام نارضایتی کسبه بلوار فقیه خراسانی

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به نارضایتی کسبه بلوار فقیه خراسانی درخصوص ایجاد  مزاحمت بعضی از کسبه و نیز سد معبر ایجاد شده در حاشیه بلوار، با هماهنگی ستاد اجرائیات و همکاران منطقه یک شهرداری یزد با متخلفان در روزهای گذشته برخورد جدی صورت گرفت. سعید رضا زینلیان رئیس واحد اجرائیات منطقه یک اعلام نمود با هماهنگی های انجام شده سایر دوایر شهرداری روزانه از این محور بازدید و با متخلفان برخورد قانونی بعمل خواهد آمد. شایان ذکر است به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد هرگونه سد معبر و گرفتگی پیاده رو به هر نحو تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.