عزاداري منطقه يك به روايت تصوير - قسمت دوم...

عزاداري منطقه يك به روايت تصوير

طبق معمول سنواتي، همكاران شهرداري منطقه يك در روز سيزدهم محرم(سومين روز شهادت حضرت امام حسين(ع) و ياران باوفايش) به سوگ مي نشينند.