عدم همكاري نهادها و ادارات دولتي در اخذ پروانه ساختماني

عدم همكاري نهادها و ادارات دولتي در اخذ پروانه ساختماني

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ساخت و ساز غيرقانوني يكي از سازمانهاي دولتي تعطيل گرديد. به گزارش واحد اجرائيات منطقه يك عليرغم اخطارهاي كتبي به اين نهاد و عدم توجه به رعايت گذربندي و مسائل فني و شهرسازي، عمليات ساختماني تعطيل و ماشين آلات آن به پاركينگ شهرداري انتقال داده شد.