شهرسازی

شهرسازی

علی نوری

رئیس اداره شهرسازی و معماری

 

شرح وظایف

 

-  رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه

-  بررسی گزارشات و پرونده های تشکیل شده از سوی مامورین فنی

نظارت برحسن اجرای کار جهت صدور پروانه های ساختمانی – عدم خلافی – تمدیدی و پایانکار و گواهی بانکی و غیره

صدور گواهی انتقال ، پاسخ به استعلامات ادارات

برسی و اقدام در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر

اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق