شهردار يزد باحضوردرجمع اهالی چهارراه کشاورز

عملیات آزادسازی املاک درمسیرطرح اجرایی میدان کشاورزموردبررسی قرارگرفت

به گفته روابط عمومي منطقه يك ، مهندس ميروكيلي به همراه شهردار منطقه يك از عملیات آزادسازی املاک چهارراه كشاورز درمسیرطرح اجرایی میدان بازديد كرد.

محمدعلی فتوحی مسئول واحداملاک وآزادسازی گفت: آزادسازی املاک درطرح راحدود3000مترمربع مي باشد كه آخرین آزادسازی های آن با برآوردریالی000/000/850/6ریال درحال انجام می باشد.

وی خاطرنشان کرددرصورت همکاری مالکین وباعنایت به حساسیت موضوع ورفع مشکل ترافیکی محل اجرای عملیات عمرانی درسال جاری محقق خواهدشد.

شایان ذکراست دربازدیدی که توسط شهردار یزدمهندس میروکیلی ومعاونین ایشان به همراهی مدیرمنطقه ازاین مکان صورت گرفت دستورپیگیری ویژه ای جهت تسریع دربازنگری طرح واجرای آن درسال جدیدصادرگردید.