شهرداری منطقه یک میزبان باستانی کاران و ورزش دوستان پهلوانی در پارک غدیر به روایت تصویر

شهرداری منطقه یک میزبان باستانی کاران و ورزش دوستان پهلوانی در پارک غدیر به روایت تصویر