شهردار

شهردار

سیدابوالفضل کشفی

شهردار منطقه یک

kashfi@yazd1.ir


 


  

 

شرح وظايف

 

 

-   انجام کلیه امور و نظارت بر تمامی فعالیتها که در چارچوب وظایف شهرداری در مناطق انجام می شود با هماهنگی معاونتهای ذیربط

 انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی اهالی و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محلات و نواحی تحت نظارت

-   ایجاد و نگهداری فضای سبز و پارکهای منطقه شامل کلیه پارکها اعم از پارکهای بزرگ ( منطقه ای ، ناحیه ای ، محله ای ، فضاهای سبز خطی و ... )

 جلوگیری از هر گونه فعالیتهایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداریهاست.

-   اقدام به صدور پروانه ساختمانی و مجوز تعمیرات و پایانکار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده

-   نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

 نظارت بر امور اداری و استخدامی و مالی منطقه بر اساس اختیارات تفویض شده

 انجام برنامه های اجرائی در ارتباط با زیباسازی سطح منطقه و طرحهای هندسی ترافیک تحت نظارت واحدهای مربوطه در حوزه ستادی شهرداری

-   تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوطه و پییگیری در تامین آنها

-   نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

-   پیگیری جهت تعمیر ساختمانها و اماکن عام المنفعه و نگهداری و مرمت ابنیه ( مرمت پلها و معابر و ... ) واقع در محدوده منطقه تحت سرپرستی

-   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق