شروع عمليات پارك حاشيه اي خيابان انقلاب همزمان با عيد سعيد فطر


به گفته مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي منطقه يك، عمليات عمراني فاز يك پارك حاشيه اي خيابان انقلاب به منظور استفاده بهينه از زمين هاي افتاده كنار مسيل رودخانه با هزينه اي بالغ بر 500.000.000 ريال(پانصد ميليون ريال) همزمان با فرا رسيدن عيد فطر شروع گرديده و تاكنون 40% پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي ابراز اميدواري كرد با توجه به حضور معاونين عمراني و شهرسازي شهرداري يزد در محل پروژه و دستورات ويژه ايشان، اين پارك مكان مناسبي جهت فعاليتهاي ورزشي درون محله اي گردد.

شايان ذكر است محدوده اجراي فاز يك، بالغ بر 2 هزار مترمربع مي باشد و قرار است در اين محيط، علاوه بر نصب   دستگاه هاي بدن سازي، زمينهاي مجزاي فوتبال ساحلي و واليبال ايجاد گردد.