زیرسازی و آسفالت 20 هزار مترمربع در سطح منطقه یک...


با شروع سال جدید حدود 20 هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک انجام شد.به گزارش اداره عمران و شهرسازی منطقه کوچه هائی که درخواست قبلی داشته و در نوبت آسفالت قرار گرفته بودند به ترتیب زیرسازی و آسفالت گردید.در بازدیدی که به همین منظور از سطح منطقه انجام شد،مهندس میرباقری رئیس اداره عمران و شهرسازی خواستار تداوم همکاری حوزه معاونت عمرانی شهرداری با منطقه یک گردید.