زیبایی شهر درگرو حصارکشی زمین های افتاده


 

به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه یک : مهندس کشفی شهردار محترم منطقه در بازدیدی که به اتفاق معاون عمرانی منطقه یک انجام گرفت از پیگیری های اداره عمران و اجرائیات منطقه در شناسایی مالکینی که املاک آنها در معابر اصلی شهر قرار گرفته و با تعامل ، نبست به حصارکشی زمینهای خود اقدام نموده اند ، قدر دانی نمود .

وی یکی از برنامه های شهرداری را در سال آینده حصار کشی زمینهای افتاده دانست که زیبایی شهر را مخدوش نموده اند .

مهندس میرباقری معاون عمرانی منطقه یک ارائه گزارش از روند انجام حصارکشی در زمینهای افتاده میزان آنها را حدود 200.000متر مربع را توسط شهرداری و حدود 12000 متر مربع توسط مالکین عنوان نمود که دلیلی بر همکاری شهروندان در این امر بوده است .