زيرسازي و آسفالت 298 هزار مترمربع از خيابانها و معابر منطقه يك...

تحقق وعده هاي شهرداري منطقه يك در خصوص آسفالت معابر.

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك در ماههاي پاياني سال 92، 80% از عمليات زيرسازي، جدول گذاري و پخش آسفالت كه توسط منطقه يك پيش بيني شده بود تحقق يافت.به گفته مهندس كشفي مدير منطقه يك اكثر درخواست هاي مردمي در خصوص آسفالت كوچه ها و معابر عمومي و روكش آسفالت خيابان اصلي در سه ماهه سال آخر 92 محقق گرديده و بقيه درخواست ها نيز در اوايل سال 93 و به ترتيب اولويت، اجرايي خواهد شد. وي ضمن تشكر از مساعدت ويژه شهردار محترم و نيز همكاران خود در اداره عمران منطقه يك و سرعت عمل پيمانكاران، خاطر نشان ساخت در سال آينده اولويت روكش آسفالت با مناطقي است كه درخواست آنها در شهرداري به ثبت رسيده و نياز مبرم به روكش آسفالت دارند. وي ضمن قدرداني از صبوري مردم منطقه در اجراي عمليات عمراني شهرداري ايجاد عدالت را در تخصيص اعتبارات عمراني به نواحي مختلف منطقه يادآور گرديد.