رئیس اداره فنی وعمرانی

مظاهر طیبی

مسئول اداره فنی وعمرانی /
مسئولیت ها و وظایف
◂نظارت بر پروژه های عمرانی
◂مدیریت پروژه های عمرانی
◂رسیدگی به مشکلات ودرخواستهای مردمی درزمینه عمرانی
◂پیگیری ورفع مشکلات پروژه های عمرانی