روكش آسفالت معابر اصلي در بافت قديم و فرسوده منطقه يك...

با توجه به تاكيد شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر صورت گرفت:

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به بازديد معاونت امور عمراني شهرداري يزد و مدير منطقه يك، معابر اصلي بافت فرسوده و قديمي منطقه يك، روكش آسفالت گرديدند. مهندس طهماسبي معاون عمراني شهرداري يزد در اين بازديد ضمن تشكر از پيگيري هاي دلسوزانه شهرداري منطقه در خصوص اولويت بخشيدن به بافت فرسوده و نيز توجه به مناطق كمتر توسعه يافته، اعلام نمود تمام تلاش شهرداري در خصوص رضايتمندي شهروندان از فعاليت هاي عمراني شهرداري مي باشد. شايان ذكر است كوچه هاي قدس، فرهاد، ارم و به مساحت تقريبي 22000مترمربع در هفته گذشته ترميم و روكش آسفالت گرديدند.