روابط عمومی

روابط عمومی

 

مسئول دفترشهردار و روابط عمومی

 

 

شرح وظایف

پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها

تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای شهری و مناطق و سازمانها

تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، نمایندگان محلی شورا و استاندار و فرماندار

- بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار

- ارائه گزارشات معاونین به شهردار

- پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه

- ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه

- یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها

- پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار

- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه

- پیگیری جهت پاسخگویی به درخواستهای تلفنی همشهریان و نامه های سامانه 137

- ثبت آمار پروانه های ساختمانی و ارائه به بانک مرکزی

- اطلاع رسانی و مستند سازی از طریق سیستم دبیرخانه و چاپ بنر و پوستر

- هماهنگی جهت برگزاری مراسم های مختلف در منطقه

ارائه اخبار و عملکردها به مسئول پرتال جهت به روزرسانی سایت شهرداری منطقه

- پیگیری و جمع آوری آمار واحدهای مختلف منطقه جهت ارائه عملکرد مقایسه ای

- انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار