رفع سد معبر و پاکسازی بلوار فقیه توسط اجرائیات منطقه یک